New Hampshire

White Mountains National Forest:

  • Bald Mountain, Mount Washington